Textual description of firstImageUrl

De bijzondere paddestoelen van Mushy, nr. 1 ---- The special mushrooms of Mushy, nr. 1

Saturday, January 7, 2023 No comments

Deze blog is een vervolg van het reisverhaal van Steampunky, die op zoek gaat naar de toeterbloemen. Daar, in de Magische Tuin, ontmoet hij de tuinwachter Mushy van de paddestoelen. Naast zijn werkboek tekent hij bijzondere en vreemde paddestoelen. 

Deze worden hier met regelmaat aangevuld.


De inktzwammen zijn voor Mushy onmisbaar. Van deze paddestoelen verkrijgt hij zijn inkt. Niet alleen in zwart, maar ook de kleur ROOD. In zijn boekje worden de details weergeven.

Deze inktzwammen worden op 2 manieren gebruikt; hun eetbaar en voor het maken van inkt. Dit laatste gebeurd wanneer de zwam na 6 weken begint te schrompelen. Het gevolg is dat alle zwarte sappen een dikke rand vormen.


Uiteindelijk worden die zo zwaar, dat er druppels ontstaan. Op dat moment worden er kleine potjes onder de zwam gezet, waar de druppels invallen. Om rode inkt te krijgen worden de zwammen geteeld op een mengel van zwarte aarde en de bekende rode Bombess springbollen. Zo zuigt deze zwam de rode kleurstof naar boven. Gevolg... rode inkt.

Wordt spoedig vervolgd


English version

This blog is a continuation of Steampunky's travel story, who goes in search of the horn flowers. There, in the Magic Garden, he meets the mushroom gardener Mushy.  In addition to his workbook, he draws special and strange mushrooms.

These are regularly supplemented here.

The ink mushrooms are indispensable for Mushy. From these mushrooms he gets his ink. Not only in black, but also in the color RED. Details are given in his booklet.

These ink mushrooms are used in 2 ways; their edible and for making ink. The latter happens when the fungus starts to shrivel after 6 weeks. As a result, all the black juices form a thick rim.

Eventually they become so heavy that drops form. At that moment, small pots are placed under the fungus, where the drops fall. To get red ink, the fungi are grown on a mixture of black soil and the famous red Bombess spring bulbs. This is how this fungus sucks the red dye upwards. Result... red ink.

To be continued (soon)
Textual description of firstImageUrl

Nr. 2 Consalita Paddestoel - Nr.2 Consalita mushroom

Friday, January 6, 2023 No commentsTuinwachter Mushy heeft me enorm ge├»nspireerd om bijzondere paddestoelen te tekenen. 'Even terug naar die inktzwammen van Nr. 1. 

Zijn er nog meer kleuren dan rood?' 'Jazeker, blauw inkt, die groeien op plaatsen waar jeneverbessen in de bodem zijn verwerkt'. 'Oh, en voor geel citroenen?' 'Nee Gumpie, dan verzuren deze paddestoelen'


Mede dankzij jouw hulp gaan we deze blog regelmatig aanvullen. 

Goeie tip, die Mexicaanse paddestoel'. 'Leuk die banden om de hoeden'. 'Ja Gumpie, dat zijn groeiringen. Je kunt dat vergelijken met de ringen van bomen. Alleen bij deze paddestoelen komen er meerdere ringen per jaar bij'. 'En hoe komt dat?'


Deze paddestoelen voeren stilzwijgend een wedstrijd, wie de snelste in korte tijd kan groeien. Dan ontstaat er op de hoed een groeiring. Hoe sneller, hoe breder de rand. Dat kost veel energie en de afstand tussen de ringen is de rusttoestand.


Zo en welke paddestoel of zwam heb je voor blog Nr. 3 gekozen?

De aardster

'Die paddestoel ken ik. In het verhaal van de Kubusvallei met oom Viclar he daar over een tekening gemaakt. Hij wordt ook gebruikt als een waterpijp. Daar valt heel veel leuks over te vertellen. 

We zullen maar weer zeggen.... word vervolgd


English version

Gardener Mushy has inspired me enormously to draw special mushrooms. 'Back to those ink mushrooms from Nr.  1. A question, are there any more colors than red?' 'Yes, blue ink, which grow in places where juniper berries have been processed in the soil'. "Oh, and for yellow lemons?"  'No Gumpie, then these mushrooms will sour' Thanks for your help, we will regularly update this blog.

That was a very good tip, that Mexican mushroom'. 'Nice those bands on the hats'. 'Yes Gumpie, those are growth rings. You can compare that to the rings of trees. Only these mushrooms add several rings per year.' "And why is that?"

These mushrooms are silently competing to see who can grow the fastest in a short time. Then a growth ring forms on the cap. The faster, the wider the rim.  That takes a lot of energy and the distance between the rings is the resting state.

So and which mushroom or fungus do you have for blog Nr.  3 chosen?

The Earthstar

 'I know that mushroom. In the story of the Cube Valley with Uncle Viclar he made a drawing about it. It is also used as a hookah. There is a lot to tell about that.

We'll just say again.... to be continued