Textual description of firstImageUrl

Nr. 2 Consalita Paddestoel - Nr.2 Consalita mushroom

Friday, January 6, 2023Tuinwachter Mushy heeft me enorm geïnspireerd om bijzondere paddestoelen te tekenen. 'Even terug naar die inktzwammen van Nr. 1. 

Zijn er nog meer kleuren dan rood?' 'Jazeker, blauw inkt, die groeien op plaatsen waar jeneverbessen in de bodem zijn verwerkt'. 'Oh, en voor geel citroenen?' 'Nee Gumpie, dan verzuren deze paddestoelen'


Mede dankzij jouw hulp gaan we deze blog regelmatig aanvullen. 

Goeie tip, die Mexicaanse paddestoel'. 'Leuk die banden om de hoeden'. 'Ja Gumpie, dat zijn groeiringen. Je kunt dat vergelijken met de ringen van bomen. Alleen bij deze paddestoelen komen er meerdere ringen per jaar bij'. 'En hoe komt dat?'


Deze paddestoelen voeren stilzwijgend een wedstrijd, wie de snelste in korte tijd kan groeien. Dan ontstaat er op de hoed een groeiring. Hoe sneller, hoe breder de rand. Dat kost veel energie en de afstand tussen de ringen is de rusttoestand.


Zo en welke paddestoel of zwam heb je voor blog Nr. 3 gekozen?

De aardster

'Die paddestoel ken ik. In het verhaal van de Kubusvallei met oom Viclar he daar over een tekening gemaakt. Hij wordt ook gebruikt als een waterpijp. Daar valt heel veel leuks over te vertellen. 

We zullen maar weer zeggen.... word vervolgd


English version

Gardener Mushy has inspired me enormously to draw special mushrooms. 'Back to those ink mushrooms from Nr.  1. A question, are there any more colors than red?' 'Yes, blue ink, which grow in places where juniper berries have been processed in the soil'. "Oh, and for yellow lemons?"  'No Gumpie, then these mushrooms will sour' Thanks for your help, we will regularly update this blog.

That was a very good tip, that Mexican mushroom'. 'Nice those bands on the hats'. 'Yes Gumpie, those are growth rings. You can compare that to the rings of trees. Only these mushrooms add several rings per year.' "And why is that?"

These mushrooms are silently competing to see who can grow the fastest in a short time. Then a growth ring forms on the cap. The faster, the wider the rim.  That takes a lot of energy and the distance between the rings is the resting state.

So and which mushroom or fungus do you have for blog Nr.  3 chosen?

The Earthstar

 'I know that mushroom. In the story of the Cube Valley with Uncle Viclar he made a drawing about it. It is also used as a hookah. There is a lot to tell about that.

We'll just say again.... to be continued No comments